Tin tính năng VLTK Miễn Phí

Bộ trang bị từ Huyền Viên Lệnh & điều chỉnh 1 số chức năng

13-08-2010

Bộ trang bị đổi từ Huyền Viên Lệnh & điều chỉnh 1 số chức năng

Quý đồng đạo thân mến,

Hiện tại, thế giới VLTK Miễn Phí đã được điều chỉnh, cập nhật thêm 1 số chức năng, tính năng hấp dẫn và mới nhất. Đồng thời, Bổn Trang xin giới thiệu đến toàn thể đồng đạo bộ 5 trang bị tương ứng môn phái được đổi từ Huyền Viên Lệnh.

Điều chỉnh & cập nhật 1 số chức năng, tính năng

  • Tăng điểm kinh nghiệm từ 3000 lên 6000 điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt được 1 Thủy Tặc trên các bản đồ Bến thuyền 1, 2 và 3 trong tính năng đi thuyền Phong Lăng Độ.
  • Không rơi ra bất kỳ vật phẩm nào khi hạ thủ 3 loại quái là Phục Ba, Phá Lang, Thừa Phong trên bản đồ Vi Sơn Đảo.
  • Huyền Viên Lệnh chỉ có thể đổi 1 bộ gồm 5 trang bị tương ứng với mỗi hệ phái dưới đây.

Bộ trang bị tương ứng được đổi từ Huyền Viên Lệnh

Môn phái Loại Trang bị
Thiếu Lâm Quyền Nón Huyền Viên Trí Tuệ Tăng Mão
Hộ uyển Huyền Viên Trí Tuệ Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Trí Tuệ Yêu Đái
Giày Huyền Viên Trí Tuệ Tăng Hài
Trang sức Huyền Viên Trí Tuệ Yêu Trụy
Thiếu Lâm Côn Nón Huyền Viên Viên Mãn Tăng Mão
Hộ uyển Huyền Viên Viên Mãn Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Viên Mãn Yêu Đái
Áo Huyền Viên Viên Mãn Cà Sa
Trang sức Huyền Viên Viên Mãn Yêu Trụy
Thiếu Lâm Đao Nón Huyền Viên Phật Tâm Tăng Mão
Yêu đái Huyền Viên Phật Tâm Yêu Đái
Áo Huyền Viên Phật Tâm Cà Sa
Giày Huyền Viên Phật Tâm Tăng Hài
Trang sức Huyền Viên Phật Tâm Yêu Trụy
Thiên Vương Chùy Nón Huyền Viên Xung Thiên Khôi
Hộ uyển Huyền Viên Xung Thiên Thúc Uyển
Yêu đái Huyền Viên Xung Thiên Yêu Đái
Giày Huyền Viên Xung Thiên Ngoa
Trang sức Huyền Viên Xung Thiên Bội
Thiên Vương Thương Nón Huyền Viên Phi Vân Khôi
Hộ uyển Huyền Viên Phi Vân Thúc Uyển
Yêu đái Huyền Viên Phi Vân Yêu Đái
Áo Huyền Viên Phi Vân Khải
Trang sức Huyền Viên Phi Vân Yêu Trụy
Thiên Vương Đao Hộ uyển Huyền Viên Anh Dũng Thúc Uyển
Yêu đái Huyền Viên Anh Dũng Yêu Đái
Áo Huyền Viên Anh Dũng Khải
Giày Huyền Viên Anh Dũng Ngoa
Trang sức Huyền Viên Anh Dũng Yêu Trụy
Nga My Kiếm Nón Huyền Viên Tịnh Âm Phát Đái
Yêu đái Huyền Viên Tịnh Âm Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Tịnh Âm Sa Y
Giày Huyền Viên Tịnh Âm Hài
Trang sức Huyền Viên Tịnh Âm Hương Nang
Nga My Chưởng Nón Huyền Viên Hàn Băng Phát Đái
Hộ uyển Huyền Viên Hàn Băng Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Hàn Băng Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Hàn Băng Sam
Trang sức Huyền Viên Hàn Băng Hương Nang
Thúy Yên Đơn Đao Nón Huyền Viên Nguyệt Hoa Trâm
Yêu đái Huyền Viên Nguyệt Hoa Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Nguyệt Hoa Sam
Giày Huyền Viên Nguyệt Hoa Ngoa
Trang sức Huyền Viên Nguyệt Hoa Hương Nang
Thúy Yên Song Đao Nón Huyền Viên Phồn Hoa Trâm
Hộ uyển Huyền Viên Phồn Hoa Tụ
Áo Huyền Viên Phồn Hoa Sam
Giày Huyền Viên Phồn Hoa Ngoa
Trang sức Huyền Viên Phồn Hoa Hương Nang
Ngũ Độc Chưởng Nón Huyền Viên Đoạn Trường Phát Đái
Hộ uyển Huyền Viên Đoạn Trường Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Đoạn Trường Yêu Đái
Giày Huyền Viên Đoạn Trường Ngoa
Trang sức Huyền Viên Đoạn Trường Yêu Trụy
Ngũ Độc Đao Nón Huyền Viên Huyết Sát Phát Đái
Hộ uyển Huyền Viên Huyết Sát Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Huyết Sát Yêu Đái
Giày Huyền Viên Huyết Sát Ngoa
Trang sức Huyền Viên Huyết Sát Yêu Trụy
Đường Môn Phi Đao Nón Huyền Viên Lãnh Tâm Quán
Hộ uyển Huyền Viên Lãnh Tâm Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Lãnh Tâm Triền Yêu
Giày Huyền Viên Lãnh Tâm Lý
Trang sức Huyền Viên Lãnh Tâm Trụy
Đường Môn Nỏ Nón Huyền Viên Vô Tình Quán
Hộ uyển Huyền Viên Vô Tình Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Vô Tình Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Vô Tình Giáp
Trang sức Huyền Viên Vô Tình Yêu Trụy
Đường Môn Tiêu Nón Huyền Viên Hàn Quang Phát Quán
Hộ uyển Huyền Viên Hàn Quang Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Hàn Quang Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Hàn Quang Giáp Y
Trang sức Huyền Viên Hàn Quang Trụy
Cái Bang Chưởng Nón Huyền Viên Dương Cương Đầu Hoàn
Hộ uyển Huyền Viên Dương Cương Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Dương Cương Thúc Yêu
Áo Huyền Viên Dương Cương Cái Y
Giày Huyền Viên Dương Cương Ngoa
Cái Bang Bổng Nón Huyền Viên Chiến Long Đầu Hoàn
Hộ uyển Huyền Viên Chiến Long Hộ Uyển
Áo Huyền Viên Chiến Long Cái Y
Giày Huyền Viên Chiến Long Ngoa
Trang sức Huyền Viên Chiến Long Yêu Trụy
Thiên Nhẫn Thương Nón Huyền Viên Lạc Hồn Khôi
Hộ uyển Huyền Viên Lạc Hồn Hộ Uyển
Áo Huyền Viên Lạc Hồn Giáp Y
Giày Huyền Viên Lạc Hồn Ngoa
Trang sức Huyền Viên Lạc Hồn Bội
Thiên Nhẫn Đao Hộ uyển Huyền Viên Chước Tình Hộ Uyển
Yêu đái Huyền Viên Chước Tình Yêu Đái
Áo Huyền Viên Chước Tình Giáp Y
Giày Huyền Viên Chước Tình Ngoa
Trang sức Huyền Viên Chước Tình Bội
Võ Đang Khí Nón Huyền Viên Tam Phong Quán
Hộ uyển Huyền Viên Tam Phong Tụ
Yêu đái Huyền Viên Tam Phong Pháp Đái
Áo Huyền Viên Tam Phong Đạo Bào
Giày Huyền Viên Tam Phong Lý
Võ Đang Kiếm Nón Huyền Viên Tu Tâm Quán
Yêu đái Huyền Viên Tu Tâm Pháp Đái
Áo Huyền Viên Tu Tâm Đạo Bào
Giày Huyền Viên Tu Tâm Lý
Trang sức Huyền Viên Tu Tâm Ngọc Bội
Côn Lôn Đao Nón Huyền Viên Xuyên Vân Đạo Quán
Yêu đái Huyền Viên Xuyên Vân Yêu Đái
Áo Huyền Viên Xuyên Vân Đạo Bào
Giày Huyền Viên Xuyên Vân Ngoa
Trang sức Huyền Viên Xuyên Vân Bội
Côn Lôn Kiếm Nón Huyền Viên Phá Băng Đạo Quán
Yêu đái Huyền Viên Phá Băng Yêu Đái
Áo Huyền Viên Phá Băng Đạo Bào
Giày Huyền Viên Phá Băng Ngoa
Trang sức Huyền Viên Phá Băng Bội
Nhiều thông tin về tính năng, chức năng sẽ liên tục được cập nhật trong những bản tin tiếp theo tại trang chủ, quý đồng đạo đón theo dõi.

Zing Me

Chưởng quản kính bút.