Về trang đầu

Copy nhân vật vào đấu trường từ 09h00 ngày 11/05

10-05-21

Thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí,

Thời gian diễn ra những trận đấu thư hùng tại chiến trường Tống Kim giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 16 sắp chính thức nổi lửa. Thân mời quý nhân sĩ chuẩn bị sẵn sàng trang bị được cho phép để Ban tổ chức copy dữ liệu vào Đấu Trường thi đấu.

Nội dung chính

  • Thời gian copy: Sau bảo trì từ 09h00 - 11h00 ngày 11/05/2021.
  • Thời gian kiểm tra nhân vật: Sau bảo trì ngày 11/05/2021 đến 24h ngày 13/05/2021.
  • Thời gian bốc thăm dự kiến: 10h00 đến 24h00 ngày 14/05/2021.
  • Quy tắc đặt tên Bang Hội:

    • Chỉ có bang chủ mới có thể nhận kiếm lập bang và điểm năng động bang hội tại NPC Lễ Quan.
    • Các bang chủ đặt tên bang hội tương ứng như sau:
Bang hộiBang chủTên Bang Hội đặt trong Đấu Trường
Chơi TRI CUA Choi
Đụng Là TuyệtƒƒTình•9999 DungLa
ĐếVương ƒ A•Chề ƒ DeVuong
1 Thời •…Tiểu…Bối…• 1Thoi
Trùm CARAVENA Trum
Rồng …Độc•ƒ•Cô… Rong
Dân …•CôƒLong•…@9 Dan
Anh Em …Khôi••Nguyên… AnhEm

Danh sách nhân vật copy

Server Lâm Du Quan
§­êngT¨ng@1 L·nhƒHuyÕt •–AECh¬i02–•
…GÊu…Chã…–> …••TøÙ§¨ng••… …Th¶o•Ä•S÷a…
°…PhanKimÄLiªn…° KIIP5”Ä”F2_6 •–AECh¬i06–•
_Lu©nRïa_ …Th¶o•Ä•S÷a… •Tuny•Gaming•
•…Ch¬i…Tíi…BÕn…• Ch¬i•Ä…Kh«…Ä•M¸u •–AECh¬i09–•
…Sugar•Ä•Baby… ”R¾n•Ä•§éc“ •–AECh¬i14–•
•Ä…T­íngÄ•Qu©n•Ä …Th­•Ä•Billy… •–AECh¬i10–•
•Chñ•TÞch•X·• Tr­¬ng_TiÓu_TiÓu •–AECh¬i08–•
…••B¸nhBÌo••… ”…§¹o•Ä•Phong…” •–AECh¬i17–•
…••Ma§ao••… Méng•Hång•TrÇn B¸n•Ä•Xµ•Ä•B«ng@1@1
…D­¬ng…•Ä•…Anh •ÄMss•Sµi•GßnÄ• §­êngT¨ng@1
ĝKhæ•VוTiÒnÄ@1 LuuKanG L·nhƒHuyÕt
”Hoµng•Ä•Long“@1@1 •…¤ng•Ä•§éc…• Tr­¬ng_TiÓu_Phóc
…Cô…TæÄ…7xoµi…@1 Tam•Giíi Tr­¬ng_TiÓu_Ni
Kenny84 •…GiÕtThuª…• TiÓu_b¸t
T…Ä–£•HÌm–Ä…70 °BЕ§·•§i•Råi° TiÓu_ThÊt
TRICUA ……°M©y°…… Tr­¬ng_§¹i_TiÖn
T…•–ÄL×–KÖ–Tao–• …•Gi㕝… Tr­¬ng_TiÓu_Tam
••D­Lnh§an•• Bo_Lenh_Ho_Xung TiÓu_Cöu
Ä•V­¬ng•TiÔn•Ä ChiÕnLong@1 D­¬ngÄB×nhÄMinh
TaoÄTrÎÄTr©uÄL¾m TRIÙCUA •Th¸nhN÷Ù•
–Anh3Xãm§– •–AEÙCh¬iÙ18–•  
Server Tây Sơn Thôn - Chiến
…•XÝ…•…Muéi•…@1 __•BomÄBi•__ •VINH…CITY•
°V«œœSong° ZNhÞL·oZ …•Linh•Nhi•…
Kunglao ÄThËp•Tam•Muéi Ng­êiÄPh¸nÄXö
•H§ThÈmTh¨ngY ÄCöuChØThÇnC¸i …§¸ÄTrøng•Cót…
Ä•§¹i•Minh•Ä@1 Tiªu•Viªm TÓu•Lnh•Lnh
H§…KhiªmSlimFist “…Th¸i•Ä•Tö…“ “Chó•Ä•Thoßng“@1
ThanhNhi ÄThËp•Tø•Ka …Ma•Ä•ThÇn…
BãpÙVóÙ5ÙXu ÄÙA•ChÒÙÄ Mü•§ç•Toa
“…Kh«ng…Kh«ng…“ …U•S•SWEDEN… •Nguyªn…Ä•Chiªu
–GÄS–Chuèi…9…C©y –•…CLB…•– •MINH•B¡P•COFFE
°§écÄC«ÄSÇu° Ä…ChiÕn•Ä•ThÇn…Ä@1 …TiÓuÄMaÄThÇn…
†hÐm•†¸i•†oi ÄThËp•Tam•Muéi Vâ•Thiªn•H¹Ù
…Nhiªn•Ä•Nhi… ÄThËp•Tø•Ka …A7•K40•Tòn…
…ChÞchÄFree…@T97@1 …•Black…Widow•… HP•M¹nhCu§iÕuÄ@1@1
B¬m•M¸u…LÊy•Sè B¹chÙPh¸tÙTiÒn@1@1 CæÙKiÕmÙHïngÙ@1
°Start° –>_T¨ng•…•HiÖp_ °…HANDoÄoSOME…°@1
cuhanh •BЕ§Ñp• LÖnhHåXung@1
DongLanh –•…DMN…•– ChÐmXongShock
FROREN …TH•…Zunt… •Kú•Ä•L©n•
•ÄL·ngÙ•ÙDuÄ• …New•Horizon… B¬m•M¸u…LÊy•Sè
–ŠNo1Š…T¾tÄNguån •Kú•Th­•Idol• –Lý•Ca•Ä•TiÕu•@9
SG•TiÓu•Phi•Long@1 °…BMW•S1000•RR…° …LýÄGia•H©n…
Mü•§ç•Toa …TiÓuÄL¹c… LècX¸yTöThÇn
…No1…T¾t•Ä•Nguån •B¶o•Ä•Ngäc•  
Server Kiếm Môn Quan
Th¸nhN÷8 •°…002…°• KaLyBangHuúnh@1
…TuÊn•Ä•Boy… V§V°Ä•§iÒnÙKinh D0CCOPHONG
TayChoiPhucHan AÄTÙShip–>B¬@18 °…A•D•A•M…°
_LOL•Ä•ThøcMËp_@1 MaÙ§aoÙ@1@1 D0CCOPH0NG
•–Mosa•Ä•Lina… NhÊtÙKa •Ä_S¸t_Ä•
•–Long•Ä•ThÇn–• NgäcN÷GiaH©n@1 •–Hoµng•Ä•Anh–•
”John•Ä•Wick” Alexender•Ä•Kun …BÐÄÄCh©u…
_Ä_ThÇy_Tu_Ä_ Lan…QuÕ•Ä•Ph­êng Ù…•…JumBo…•…Ù
•GameÄShow•@76 •B¸nh•T»m•Cay• LOL•Ä•08@1
°Sumi•Ä•BaBy° –•Phª…Ko•Em–> …B¹ch•Ä•ThiÓn…
‰…Anh…Thanh…‰ §êi•Khæ•VוTiÒn •°…Lage†y…°•
•–Hoµng•Ä•Anh–• •TuyÖtÄÄT×nh•@88@1 DOCC0PHONG
…T¶o…§Þa…T¨ng… HT…ThÝch§ñThøÙ@1@1 D0CC0PH0NG
Ù…•…JumBo…•…Ù __•ÄHáa•ViªmÄ• D0CC0PHONG
§µo…L©m…H¶iÄ@9 No1•…•Mr…Phó• D0CCOPH0NG
TuyÖtÄÄT×nh•9999 __•ÄA•RESÄ•__@1 Ch­¬ng•Ä•MÞch
‰…Anh…Thanh…‰ …T¶o…§Þa…T¨ng… TrïmKÝch•Dôc@
ACEÄ–ÄAthena °…E•V•A…° –“Côc—Ä—G¹ch“
…L·nh•Ä•HuyÕt…    
Server CĐGS 5 - 1Thời
”…§om•§ãm…“ …Nam•Ä•ViÖt… 1…Xe…L«i
”…B¸t•Muéi…“Ù@1 Ù•Ä•…Jupiter…•Ä• 4…Xe…L«i
L·o…PhËt…Gia THÙS¸ngÙSmile 25…Xe…L«i
•Th¹ch…Vò•@1 …CËuÄBa… 2…Xe…L«i
•…Sãng•Ä•Giã…• •…Tin•Ä•TÆc…• 24…Xe…L«i
…H¶i•Ä•…D­¬ng VictoriaÙSecret 17…Xe…L«i
•…Háa•Ä•TÆc…• •…TiÓu…Bèi…• 7…Xe…L«i
•Ä•…YumiChan…•Ä• •TiÓu•Ä•Vò•@2 5…Xe…L«i
S­V­ngT¹Tèn TLD…Xe…@25 CLD…Xe…@1
•Qu©n–Ä–Khu…7• M¹nh…Thiªn…Vò@1@1 CLB…Xe…@2
†•Tó…Tr¹i…Giam ThienHaVoDich 5DC…Xe…@3
†•“MËp“KÖ“Tao“@9 •Ä•…ToKuDa…•Ä• CLD…Xe…@4
†•Chñ…Tr¹i…Hßm •Ä•…Anubis…•Ä• TYSD…Xe…@4
†•KÑoKe…Khay§¸ •…TiÓu…Bèi…• TLB…Xe…@5
†•D©nCh¬i…Khay§¸ •LiªmÄ•Xe¤m TLD…Xe…@7
†•Y…T¸…Tr¹i…Giam •Con•Ä•C­ng• NMC…Xe…@15
†•§écT«n S9Ä@9•NÊm•Ä•Lïn VDQ…Xe…@16
†•Thiªn…T«n…62 °•–…Tó–Bµ…–•° TYSD…Xe…@17
VodkaHN °•–…M¸–M×…–•° TLD…Xe…@18
†•†¸…Lㆅ.81 …•†häc•‹•†hã•… TLB…Xe…@19
†•§µn…Em…Tó…§éi •–Ä–…B¶o…Kª…–@3 TLB…Xe…@21
PLAY•BOY •–Ä–…B¶o…Kª…–@4 TND…Xe…@22
•…L©m•Ä•TÆc…• •–Ä–…B¶o…Kª…–@5 VDQ…Xe…@23
•Ä•…Vò…Téc…•Ä• •–Ä–…B¶o…Kª…–@6 TLD…Xe…@24
XeÄChØÄLuånÄKim MDLYFY ––kÎÙ§¸ng•GhÐt––
•…Sang•Ä•TÆc…• ChoÄBïaÄMiÕngħi •…Sang•Ä•TÆc…•
MÌoBÐo 3…Xe…L«i  
Server Phi Long Tại Thiên
…°…Gµ…Trªn…Nói°… “ThÇn••Tµi“ …PDX•AÄP¸o…
CaoThñ§¹iNéi QuyÒnTïng …°…Gµ…Trªn…Nói°…
”•PDX•SüÄCß•” ”PDX•DuyÄIdol” “V«•Ä…T×nh•KiÕm
”PDX•HuÖÄAnh” TuÊnNam MybroT
”PDX•§écÄHµnh” G¸i…Lµng…Ch¬i …Aragorn…
H¹tC¸tSaM¹c °VâÙL©mÙTiÓuÙTö° Ly……Ca……TiÕu
VîChång§ångLßng °•VâÙLinhÙ§an•° …Thiªn••Kim…
MyLove THÙSãcÙTr¨ng …Ngäc••Lan…
Zz¤ngCèN«izZ “V«•Ä…T×nh•KiÕm ”•L¹c•Thêi•Thu•”
”•L¹c•Thêi•Thu•” Ly……Ca……TiÕu MÌo•Ä•SÕch•Xi
LìTayGiÕtS¹ch …SuGar•Ä•BaBy… “Tuyªn•Bóp•Bª“
o0MaiH­¬ng0o CARAVENAÙÙÙÙ ”PDX•HuÖÄAnh”
GiaochuTruc ”•PDX•ÄShinÄ•” ”•PDX•SüÄCß•”
”•L©m•Thñy•Dao•” “Thiªn•Ä•KiÒu“ ”PDX•DuyÄIdol”
o0MaiHuong0o ”PDX•HµoÄHoa” G¸i…Lµng…Ch¬i
“ThÇn••Tµi“ …PDX•AÄP¸o…  
Server CĐGS 8
SöuÙNhi AUDUONGPHONG …TµiÄ§¹iGia…
trieutulong TiÒnVµngVungV·i CoTichTrieu
BÕHñTiÕu §N§«ngPh­¬ng DOCCOTHY
•Ngäc•Ä•Quúnh• …•ChÝÄT«n•…@9 Amazing
”AÄ•Ng­u•ÄCa” HoChiMinh ZzBaPhizZ
ManhÙTh­¬ngÙL·ng HiriÙ63 CBB
diepvien007 DaoÙQuang123 D­¬ngÄÄThÇn
Hegemony sunsilk volammobil
§LÙN÷ÙNhi •Ngäc•Ä•Quúnh• HacÙPhong
Leonardo vicknguyen DocCoHiep
…ThÇy••§¸Lang… NgaMyVip HuongDung
…Th¶o••My…43 PhuQuy94 SiªuTrÝTuÖVN
TBÙJohnÙT¸iÙXuÊt TrôTr×Chïa1Cét vltimkim
BïmCheoBumCheo BANG”Ä”STI…IZY hoavantathan
TayPhuongTatBai MaiYeuAnh ncd1997
ThÝch•Cµ•KhÞa… GiätLÖSÇu TroLai2021
…•CalÄGirl•…@9 KiÕmÙKh¸ch ZzCOVIDzZ
…•C«ÄLong•…@9 KÑoNháÙoo TiÓuÙTöÙThói
SöuÙNhi ThaiSport YÕnÙNgäc
D­¬ngAnh ”AÄ•Ng­u•ÄCa” Tr­¬ng•Tam•Phong
FireFly •KhØٰنon• …•MrÄLong•…66
XuÊtQuûÙNhËpThÇn _•ÄV«•DanhÄ•_ …Bµng•Thèng…
SongÙNhi ThÝch•Cµ•KhÞa… LanhBang
ChienThan …Th¶o••My…43 BÕHñTiÕu
1KiemQuyTien L·o§¹i Kaspersky
…•KimÄVy•…@2 …ThÇy••§¸Lang… KimLongBang
”••TÝnÄÄHuÕ•” TèngGiang S2oTHI£NoV¢NoS2
__ThÇy_Mo__ ÙB¸nÙNguyÖt Hegemony
…•TiÓuÄTö•… ooObAmAoo YAMATO
ChÞÙ§¹i Ù…•Ngäc•…Ù Ho¶V­¬ng
Leonardo ImÙTripleÙD N÷T­íng
BïmCheoBumCheo zZhoangduyZz KimV­¬ng
X«i ThÞt JmÙÙLÆng ÙThôcÙN÷Ù
BinZ TriÖuÙMÉn N÷ÙV­¬ng
MVColong ThÝchKh¸ch HoaThñyTinh
Atermis L©mÙTriÒuÙAnh ••L·ng•Ä•Tö••
…Kh«i••Nguyªn… MeoYuuki ••xÝu•Ä•c•
DOREMON …§éc•Ä•C«…Ù xiuc0309
…•CalÄGirl•…@9 …TµiÙ§¹iÙGia…  

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 16