Sự kiện Tháng 4 - 2023

Mở rộng mốc sử dụng lên 4000 - 5000 lần

Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,

Mở rộng mốc sử dụng là thêm cơ hội sở hữu những bảo vật võ lâm, nay Võ Lâm Miễn Phí sẽ mở rộng giới hạn sử dụng Huân Chương Chiến Công lên mốc 4000 và 5000 lần, qua đó, quý nhân sĩ có thể thu thập thêm nhiều vật phẩm thưởng giá trị khác.

Thời gian mở rộng

  • Từ sau bảo trì 15/04 đến 23h59 ngày 30/04/2023
  • Nội dung: Nâng giới hạn sử dụng Huân Chương Chiến Công lên 4000, 5000

Sử dụng Huân Chương Chiến Công đạt mốc

Đạt mốc dùng 4.000, 5.000 Huân Chương Chiến Công, nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

Phần thưởng CỐ ĐỊNH
  • Phần thưởng tất cả server (trừ CĐGS 14):
Đạt mốc dùng
Huân Chương Chiến Công
Vật phẩm thưởng
4.000 30 Tỷ EXP
50.000 điểm Chân Nguyên
5 Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1)
150 Đại Hộ Mạch Đơn
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Triệu Mãnh Thiên Thạch (21 ngày, khóa)
20 Tu Dưỡng Đan (khóa)
1 Đột Phá Đơn (khóa)
400 Chìa Khóa Vàng (khóa, 30 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
5.000 40 Tỷ EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
10 Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1)
20 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
350 Đại Hộ Mạch Đơn
1 Nguyệt Ấn (khóa, 30 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan (khóa)
3 Đột Phá Đơn (khóa)
1 Tông Sư May Mắn (7 ngày, khóa)
800 Chìa Khóa Vàng (khóa, 30 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
  • Phần thưởng CĐGS 14
Đạt mốc dùng
Huân Chương Chiến Công
Vật phẩm thưởng
4.000 30 Tỷ EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
2000 Huyền Nguyên
50 Thiên Long Thạch (khóa)
150 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan (khóa)
1 Triệu Mãnh Thiên Thạch (21 ngày, khóa)
400 Chìa Khóa Vàng (khóa, 30 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
5.000 40 Tỷ EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
4000 Huyền Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
30 Rương Ấn Chiến
100 Thiên Long Thạch (khóa)
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
200 Định Mạch Đan (khóa)
1 Tông Sư May Mắn (7 ngày, khóa)
60 Tu Dưỡng Đan (khóa)
800 Chìa Khóa Vàng (khóa, 30 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
  • Tất cả server (trừ CĐGS 14):
Đạt MốcPhần thưởng
4000 20 Thiên Linh Đơn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan
2 Đột Phá Đơn
1 Nguyệt Ấn (24h00 - 30/04/2023)
10 Mảnh Bích Huyết Liên
10 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
10 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
10 Mãnh Bích Huyết Quán
10 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
1 Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 8
1 Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp cấp 8
1 Đại Bách Luyện Thành Cương
10 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
5000 2 Nguyệt Ấn (30 ngày)
4 Đột Phá Đan (30 ngày)
80 Tu Dưỡng Đan (30 ngày)
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25
Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 9
Bàn Long Văn Cương - [Ất/Giáp] cấp 9
Bàn Long Văn Cương - [Bính] cấp 8
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/11/2022)
20 Mảnh Bích Huyết Liên
20 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
20 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
20 Mãnh Bích Huyết Quán
20 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
Đại Bách Luyện Thành Cương (24h00 - 30/04/2023)
6 Đồ Phổ Nhật Viên (Khôi, Y, Hài, Yêu đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bổ Thiên Thạch
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh giảm sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh bỏ qua phòng (thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) cấp 9
Bùa Uẩn Linh công kích nội công cấp 9
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
  • Phần thưởng CĐGS 14
Đạt MốcPhần thưởng
4000 20 Thiên Linh Đơn
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan
1 Nguyệt Ấn (60 ngày)
10 Mảnh Bích Huyết Liên
10 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
10 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
10 Mãnh Bích Huyết Quán
10 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
1 Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 7
1 Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp cấp 7
1 Đại Bách Luyện Thành Cương
10 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
5000 Ngựa Hoàng Kim - Truy Điện/Ngự Phong (14 ngày)
1 Nguyệt Ấn (60 ngày)
50 Tu Dưỡng Đan 
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25
Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 8
Bàn Long Văn Cương - [Ất/Giáp/Bính] cấp 8
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/04/2023)
20 Mảnh Bích Huyết Liên
20 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
20 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
20 Mãnh Bích Huyết Quán
20 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
Đại Bách Luyện Thành Cương (24h00 - 30/04/2023)
6 Đồ Phổ Nhật Viên (Khôi, Y, Hài, Yêu đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bổ Thiên Thạch
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh giảm sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh bỏ qua phòng (thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) cấp 9
Bùa Uẩn Linh công kích nội công cấp 9
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.