Trùng Sinh 9 & bản cập nhật tháng 11

Cân bằng môn phái 2023

Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,

Sau thời gian thử nghiệm thì nay những nội dung cân bằng môn phái 2023 sẽ chính thức được áp dụng trong toàn cõi Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ cập nhật để thuận đường bôn tẩu nhé.

Thời gian & thông tin chính

 • Thời gian áp dụng Cân Bằng Phái 2023: Từ 31/10/2023
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí.

Nội dung Cân Bằng Môn Phái 2023

Môn phái Hình ảnhNội dung điều chỉnh
Thiếu Lâm Võ Lâm Miễn Phí
Dịch Cân Kinh
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh sinh lực tối đa (Dương) tối đa 300% cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh – nội công (Dương) 30% ở cấp 30
  • Thêm mới thuộc tính Triệt tiêu sát thương, cấp 30 là 40 điểm, tối đa 80 điểm ở cấp 34
Võ Lâm Miễn Phí
Như Lai Thiên Diệp
 • Điều chỉnh:
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng, tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Tạo thành sát thương có thời gian hoạt động tối đa 25 điểm và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Lực Kim Cang Chưởng
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh tăng sát thương vật lý %
  • Tăng tỉ lệ co giật mặc định trong kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Tam Giới Quy Thiền
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh tăng sát thương vật lý %
  • Tăng tỉ lệ co giật mặc định trong kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Vi Đà Hiến Xử
 • Điều chỉnh:
  • Thêm mới thuộc tính bỏ qua né tránh tối đa 99% ở cấp 20
  • Phạm vi hiệu quả giảm về 90
  • Điều chỉnh tăng sát thương vật lý %
Thiên Vương Võ Lâm Miễn Phí
Kim Chung Tráo
 • Điều chỉnh thuộc tính: Điều chỉnh thuộc tính Triệt tiêu sát thương, cấp 30 là 40 điểm, tối đa 120 điểm ở cấp 34
Võ Lâm Miễn Phí
Bá Vương Tạm Kim
 • Điều chỉnh:
  • Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 35
  • Điều chỉnh thuộc tính bỏ qua né tránh tối đa 99% ở cấp 20
Võ Lâm Miễn Phí
Tung Hoành Bát Hoang
 • Điều chỉnh: Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 35
Võ Lâm Miễn Phí
Hào Hùng Trảm
 • Điều chỉnh: Giảm sát thương vật lí (%) ở cấp 35
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Vương Chiến Ý
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh sinh lực tối đa tối đa 100% ở cấp 30
  • Điều chỉnh sinh lực tối đa (Dương) tối đa 300% cấp 50
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng, tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh – nội công (Dương) 30% và có hiệu lực cấp 40
Ngũ Độc Võ Lâm Miễn Phí
Hình Tiêu Cốt Lập
 • Điều chỉnh: Thêm co giật mặc định trong kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
U Hồn Phệ Ảnh
 • Điều chỉnh:
  • Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 35
  • Thêm tỉ lệ co giật mặc định trong kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Độc Kỳ Kinh
 • Điều chỉnh:
  • Thêm mới thuộc tính Thời Gian Phục Hồi (dương) 40 điểm  và có hiệu lực ở cấp 40, sau đó mỗi cấp tăng 1 điểm
  • Thêm mới thuộc tính Triệt tiêu sát thương, tối đa 40 điểm % và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Sinh Lực Tối Đa (Dương) tối đa 80% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Giảm tỉ lệ choáng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Tốc độ đánh nội công (Dương) tối đa 32% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Tốc độ đánh ngoại công (Dương) tối đa 32 % và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Bỏ qua kháng độc (Dương) tối đa 10% và có hiệu lực ở cấp 40
Đường Môn  Võ Lâm Miễn Phí
Mê Ảnh Tung
 • Điều chỉnh:
  • Thời gian khôi phục chiêu thức giảm còn 6 giây ở cấp 25
  • Thời gian khôi phục chiêu thức khi ở trên ngựa giảm còn 10 giây ở cấp 25
Võ Lâm Miễn Phí
Tâm Nhãn
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh thuộc tính Giảm tỉ lệ choáng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Tỉ lệ cách đảng tăng lên thành tối đa 30% ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Sinh Lực Tối Đa (Dương) tối đa 80% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tạo Thành sát thương có thời gian hoạt động tối đa 15 điểm và có hiệu lực ở cấp 15
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh nội công (Dương) tối đa 30% và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Thiết Liên Tứ Sát
 • Điều chỉnh: Tăng tỉ lệ co giật mặc định trong kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Càn Khôn Nhất Trịch
 • Điều chỉnh: Thêm mới tỉ lệ co mặc định trong kĩ năng ở mức thấp
Nga My Võ Lâm Miễn Phí
Phật Pháp Vô Biên
 • Điều chỉnh: 
  • Điều chỉnh thuộc tính Sinh Lực Tối Đa (Dương) tối đa 150% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Hoa Vãn Tinh
 • Điều chỉnh: 
  • Thêm mới tỉ lệ co mặc định trong kĩ năng ở mức thấp
  • Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 35 tầng 2
Võ Lâm Miễn Phí
Băng Vũ Lạc Tinh
 • Điều chỉnh: Tăng thêm băng sát
Thúy Yên Võ Lâm Miễn Phí
Hộ  Thể Hàn Băng
 • Điều chỉnh thuộc tính: Điều chỉnh thuộc tính Triệt tiêu sát thương, tối đa 40 điểm % và có hiệu lực ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Băng Cốt Tuyết Tâm
 • Điều chỉnh thuộc tính: Điều chỉnh thuộc tính Thời Gian Phục Hồi (dương) 40 điểm  và có hiệu lực ở cấp 40, sau đó mỗi cấp tăng 1 điểm
Võ Lâm Miễn Phí
Băng Tước Hoạt Kỳ
 • Điều chỉnh: Điều chỉnh tính chất thành có thể truy đuổi mục tiêu
 • Giảm sát thương vật lí (%) ở cấp 35
Hoa Sơn Võ Lâm Miễn Phí
Long Huyền Kiếm Khí
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh thuộc tính Triệt tiêu sát thương, tối đa 20 điểm % và có hiệu lực ở cấp 30
  • Điều chỉnh thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng, tối đa 5% và có hiệu lực ở cấp 30
  • Điều chỉnh thuộc tính sinh lực, tối đa 10% và có hiệu lực ở cấp 20
  • Hủy bỏ thuộc tính Sinh lực tối đa (Dương)
  • Điều chỉnh thuộc tính Gia tăng sát thương, tối đa 20 điểm % và có hiệu lực ở cấp 30
  • Điều chỉnh thuộc tính Tỉ lệ trọng kích, tối đa 5% và có hiệu lực ở cấp 30
  • Điều chỉnh thuộc tính Hiệu Quả Trọng Kích, tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Khí Vô Cụ
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh thuộc tính Triệt tiêu sát thương, tối đa 20 điểm % và có hiệu lực ở cấp 30
  • Điều chỉnh thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng, tối đa 5% và có hiệu lực ở cấp 30
  • Điều chỉnh thuộc tính sinh lực, tối đa 10% và có hiệu lực ở cấp 20
  • Hủy bỏ thuộc tính Sinh lực tối đa (Dương)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyền Nhãn Vân Yên
 • Điều chỉnh:
  • Thuộc tính thuộc tính trì hoãn thành 100% ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh nội công tối đa 65%  ở cấp 30
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh ngoại công tối đa 65%  ở cấp 30
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh nội công (Dương) tối đa 75%  và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nhạn Hoành Không
 • Điều chỉnh:
  • Tăng sát thương vật lý (%)
  • Tăng tốc độ bay của kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Thân Đảo Huyền
 • Điều chỉnh: Tăng tỉ lệ tạo thành sát thương mặc định
Võ Lâm Miễn Phí
Thương Tùng Nghênh Khách
 • Điều chỉnh: Tăng tỉ lệ tạo thành sát thương mặc định
Võ Lâm Miễn Phí
Phách Ngọc Phá Thạch
 • Điều chỉnh:
  • Tăng tỉ lệ tạo thành sát thương mặc định
  • Tăng tốc độ bay của kĩ năng
  • Tăng băng sát
Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Pháp – Độc Cô Cửu Kiếm
 • Điều chỉnh: Tăng sát thương vật lý (%)
Vũ Hồn Võ Lâm Miễn Phí
Trí Dũng Siêu Luân
 • Điều chỉnh: Hủy bỏ thuộc tính Kháng Tất Cả (Dương)
Võ Lâm Miễn Phí
Cô Tương Bách Chiến Hàm
 • Điều chỉnh: 
  • Thêm mới thuộc tính Kháng Tất Cả (Dương) tối đa 30% và có hiệu lực ở cấp 30
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 30
  • Thêm mới thuộc tính Bỏ Qua Phản Đòn Cận Chiến 10% và có hiệu lực ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Hám Sơn Kích
 • Điều chỉnh: Thi triển được trên ngựa, tốn 5 nộ để thi triển
Võ Lâm Miễn Phí
Trừ Gian Diệt Nịnh
 • Điều chỉnh:
  • Thêm co giật mặc định trong kĩ năng
  • Tăng sát thương vật lý %
  • Chuyển loại hình tấn công về cận chiến và thi triển được trên ngựa
Cái Bang Võ Lâm Miễn Phí
Bổng Huýnh Lược Địa
 • Điều chỉnh:
  • Thêm co giật mặc định trong kĩ năng
  • Tăng sát thương vật lý %
  • Chuyển loại hình tấn công về cận chiến
Võ Lâm Miễn Phí
Tiêu Diêu Công
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh tốc độ đánh ngoại công và nội công tối đa 65% ở cấp 20
  • Điều chỉnh tối độ đánh ngoại công (Dương) và nội công (dương) tối đa 43% ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Túy Điệp Cuồng Vũ
 • Điều chỉnh:
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 40% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Bỏ Qua Phản Đòn Cận Chiến 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Kháng Tất Cả (Dương) tối đa 30% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Phòng Thủ Vật Lí (Dương) tối đa 60% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Sinh Lực Tối Đa (dương) 80% và có hiệu lực ở cấp 40, sau đó mỗi cấp tăng thêm 5%
Thiên Nhẫn Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Ma Giải Thể
 • Thêm thuộc tính mới:
  • Điều chỉnh thuộc tính Thời Gian Phục Hồi (Dương) có hiệu lực 49 điểm ở cấp 40, sau đó mỗi cấp tăng thêm 1 điểm
  • Điều chỉnh thuộc tính Sinh Lực Tối Đa (Dương) 80% và có hiệu lực ở cấp 40, sau đó mỗi cấp tăng 5%
  • Thêm mới thuộc tính Bỏ Qua Phản Đòn Cận Chiến 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tốc Độ Đánh Nội Công (Dương) tối đa 32% và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Giang Hải Nộ Lan
 • Điều chỉnh:
  • Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 35
  • Điều chỉnh thuộc tính bỏ qua né tránh tối đa 99% ở cấp 20
Võ Đang Võ Lâm Miễn Phí
Thái Cực Thần Công
 • Điều chỉnh:
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tạo thành sát thương có thời gian hoạt động tối đa 20 điểm và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tốc độ đánh nội công (dương) tối đa 32% và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Tạo Hóa Thái Thanh
 • Điều chỉnh:
  • Tăng lôi sát
  • Tăng tỉ lệ choáng lên tối đa lên 15%
Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Thúy Tinh Hà
 • Điều chỉnh:
  • Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 30
  • Thêm thuộc tính bỏ qua né tránh 99%

  • Tăng tỉ lệ tạo thành sát thương mặc định
Côn Lôn Võ Lâm Miễn Phí
Sương Ngạo Côn Lôn
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh thuộc tính Sinh Lực Tối Đa (Dương) tối đa 80% và có hiệu lực ở cấp 40
  • Thêm mới thuộc tính Tỉ lệ sát thương giảm kháng tối đa 20% và có hiệu lực ở cấp 40
  Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Lôi Trấn Nhạc
 • Điều chỉnh: Tăng lôi sát
Võ Lâm Miễn Phí
Cửu Thiên Cương Phong
 • Điều chỉnh:
  • Tăng sát thương vật lí (%) ở cấp 35
  • Tăng tỉ lệ tạo thành sát thương mặc định trong kĩ năng ở tầng 1 và tầng 2
  • Tăng tỉ lệ choáng ở tầng 2, tối đa 20%
Tiêu Dao Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Lý Độc Hành
 • Điều chỉnh:
  • Điều chỉnh tốc độ đánh ngoại công và nội công tối đa 65% ở cấp 40
  • Điều chỉnh thuộc tính Thời Gian Phục Hồi (dương) tối đa 40 điểm  và có hiệu lực ở cấp 40
Võ Lâm Miễn Phí
Táp Đạp Lưu Tinh
 • Điều chỉnh: Tiêu hao âm luật tối thiểu thành 4 điểm ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Thập Bộ Nhất Sát
 • Điều chỉnh: Tiêu hao âm luật tối thiểu thành 5 điểm ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Trích Đạm Trì Thương
 • Điều chỉnh: Lực Công Kích tối đa khi ở trạng thái say sẽ là 5% ở cấp 20
Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Quyết Phù Vân
 • Điều chỉnh: Giảm sát thương vật lí (%) ở cấp 35
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.