Ngũ Hành Ấn

Tháng 05/2011, Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí bổ sung thêm Ngũ Hành Ấn cấp 6. Hãy đến NPC Thợ Rèn để nâng cấp Ngũ Hành Ấn với công thức 1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa + 1 Tử Tinh Khoáng Thạch...

NPC liên quan

NPCGhi chú
Ngũ Hành Ấn
Thợ Rèn

- Vị trí: Ở Thất Đại Thành Thị

- Chức năng:

  • Nâng cấp Ngũ Hành Ấn.
  • Thêm vật phẩm Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 6) trong cửa hàng Tinh Luyện Thạch.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Ngũ Hành Ấn
Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 1 - 5)

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia các tính năng.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Thời hạn sử dụng:  7 ngày

Ngũ Hành Ấn
Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 6)

- Nguồn gốc: Bán trong Kỳ Trân Các.

- Giá: 300 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày

Ngũ Hành Ấn
Thiên Tinh Khoáng Thạch

- Nguồn gốc: Bán trong Kỳ Trân Các.

- Giá: 30 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày

Hướng dẫn nâng cấp

  • Tham gia các tính năng hằng ngày sẽ có thể nhận được Ngũ Hành Ấn (cấp 1 - 5).
  • Mang nguyên liệu đến NPC Thợ Rèn để nâng cấp Ngũ Hành Ấn (cấp 1 - 5).
Cách nâng cấpPhần thưởng
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 1)
+
1 Thiên Tinh Khoáng Thạch
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa
(cấp 2)
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 2)
+
1 Thiên Tinh Khoáng Thạch
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa
(cấp 3)
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 3)
+
1 Thiên Tinh Khoáng Thạch
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa
(cấp 4)
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 4)
+
1 Thiên Tinh Khoáng Thạch
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa
(cấp 5)
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 5)
+
1 Thiên Tinh Khoáng Thạch
1 Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa
(cấp 6)

Lưu ý

  • Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa sẽ nâng cấp thành Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa trên 1 cấp nếu thành công.
  • Trường hợp thất bại sẽ bị mất tất cả nguyên liệu để nâng cấp.
  • Ngũ Hành Ấn vừa được nâng cấp thành công sẽ có thời hạn sử dụng mới.
    Ví dụ: Ngũ Hành Ấn Cường hóa cấp 3 có thời hạn sử dụng còn 4 tiếng, sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được Ngũ Hành Ấn Cường hóa cấp 4 có thời hạn sử dụng là 7 ngày.
  • Chỉ nâng cấp Ngũ Hành Ấn cường hóa/nhược hóa (cấp 1 - 5) tăng thêm 1 cấp.
Top