Phong Lăng Độ

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc...

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

- Chức năng bổ sung: Nhận,giao và hủy nhiệm vụ “Tiêu diệt Thủy Tặc”.

Tham gia Phong Lăng Độ

 • Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
 • Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)
 • Nhận và giao nhiệm vụ “Tiêu diệt thủy tặc” ở các NPC Thuyền phu (Ất/ Giáp/ Bính).
 • Tùy số lần làm nhiệm vụ trong ngày mà điều kiện nhận nhiệm vụ và phần thưởng của nhân vật khác nhau.

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Nhân vật có đẳng cấp từ 80 trở lên và phải nộp 1 Tinh Luyện Thạch cho NPC Thuyền phu (Ất/ Giáp/ Bính).
 • Điều kiện hoàn thành: Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh hoặc tiêu diệt 188 Thủy Tặc.
 • Hủy nhiệm vụ tại NPC Thuyền phu, khi hủy sẽ mất số Tinh Luyện Thạch đăng ký.

 

Lưu ý

 • Mỗi ngày, chỉ nhận và giao nhiệm vụ tối đa 4 lần/nhân vật.

Phần thưởng

 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: Nhận được phần thưởng sau khi giao nhiệm vụ ở các NPC Thuyền phu (Ất/ Giáp/ Bính) và giá trị phần thưởng sẽ tăng dần theo số lần giao nhiệm vụ trong ngày.

  + Giao nhiệm vụ đầu tiên
  : Nhận 20 điểm uy danh và vật phẩm thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng, Tử Tinh Khoáng Thạch hoặc Thần Quy Bổ Huyết Đơn.

  + Giao nhiệm vụ lần 2 trở đi: Nhận 20 điểm uy danh và vật phẩm thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng, Tử Tinh Khoáng Thạch, Tinh Luyện Thạch, Thần Quy Bổ Huyết Đơn hoặc 4.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Phần thưởng khi tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Nhận được phần thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng, Tử Tinh Khoáng Thạch hoặc Tinh Luyện Thạch.
Top